TOP VIEW LED

Facebook
TOP VIEW LED
產品名稱 : TOP VIEW LED

數量 :
  附加檔 : 1-1TOP-VIEW-LED.xls
  點小圖放大圖

   

  產品介紹
  TOP VIEW LED 說明

  此系列產品很適用於平面光源的設計,如:LED TV 背光 、球泡燈、燈管,都是目前設計使用的主流,具有高亮度及易散熱的特性,首爾半導體的產品更具有高演色性(CRI)的特色,讓客戶的產品有絕佳的表現!此產品通常都用尺寸大小來作對外的簡稱,如 3.0 mm * 2.0mm ( 長*寬 ) 簡稱為3020,5.0mm*5.0mm 簡稱5050,5.6mm*3.0mm 簡稱5630,目前市場以這三種尺寸為市場主流,
  我司主要銷售規格如下
  Part No.Size[mm]V F [V]lv[mcd]lv[mcd] maxCCTlF[mA]2θ½[˚]Type
   
  EWT806 3.0*1.4*1.2 3.1 1900 2400 6,300-30,000 20 120 
  SWT805-S 3.0*2.0*0.8 3.2 1900 2500 6,300-30,000 20 115 
  KWT803-S 3.0*2.0*1.2 3.2 2100 2500 5,300-8,900 20 115 CRI=68
  C8WT803 3.0*2.0*1.2 3.2 1800  2,600-7,000 20 115 CRI=80
  C9WT803 3.0*2.0*1.2 3.2 1500 2000 2,600-7,000 20 115 CRI=90
  C9WT821 3.2*2.8*1.9 3.3 4500  2,600-7,000 60 120 CRI=92
  ELWT801-S 3.2*2.8*1.9 3.4 840 1120  20 120 
  EWT801-S 3.2*2.8*1.9 3.4 1680 2240  20 120 
  SWT821-S 3.2*2.8*1.9 3.2 5500  4,800-12,000 60 120 CRI=68
  AWT801-S 3.2*2.8*1.9 3.3 1600  2,700-4,500 20 120 
  STW7T16A 5.0*5.0*1.4 3.1 7,000  4,700-7,000 60 120 CRI=MIN.75
  STW8T16A 5.0*5.0*1.4 3.1 6,800 7,500 3,700-7,000 60 120 CRI=83
  6,400 7,000 2,600-3,700
  STW8T36B 5.0x5.0x1.4 3.2 5500  2,600-8,200 60 120 CRI=80
  STW9T36B 5.0x5.0x1.4 3.2 5000  2,600-8,200 60 120 CRI=90
  STW8Q14BE 5.6*3.0*0.9 3.2 11700  2,600-7,000 100 120 CRI=80
  STW8Q2PA 5.6*3.0*0.9 3.2 8500  2,600-7,000 100 120 CRI=80
  STW0Q14A 5.6*3.0*0.9 3.2 5200  4,700-8,200 60 120 CRI=68
  STW0Q2PA 5.6*3.0*0.9 3.2 10,500  4,700-7,000 100 120 CRI=68
  STW9Q14B 5.6*3.0*0.9 3.2 8500 10500 2,600-4,200 100 120 CRI=90
  Part No.Size[mm]V F [V]lv[mcd]lv[mcd] maxCCTlF[mA]2θ½[˚]Type
   
  EWT806 3.0*1.4*1.2 3.1 1900 2400 6,300-30,000 20 120 
  SWT805-S 3.0*2.0*0.8 3.2 1900 2500 6,300-30,000 20 115 
  KWT803-S 3.0*2.0*1.2 3.2 2100 2500 5,300-8,900 20 115 CRI=68
  C8WT803 3.0*2.0*1.2 3.2 1800  2,600-7,000 20 115 CRI=80
  C9WT803 3.0*2.0*1.2 3.2 1500 2000 2,600-7,000 20 115 CRI=90
  C9WT821 3.2*2.8*1.9 3.3 4500  2,600-7,000 60 120 CRI=92
  ELWT801-S 3.2*2.8*1.9 3.4 840 1120  20 120 
  EWT801-S 3.2*2.8*1.9 3.4 1680 2240  20 120 
  SWT821-S 3.2*2.8*1.9 3.2 5500  4,800-12,000 60 120 CRI=68
  AWT801-S 3.2*2.8*1.9 3.3 1600  2,700-4,500 20 120 
  STW7T16A 5.0*5.0*1.4 3.1 7,000  4,700-7,000 60 120 CRI=MIN.75
  STW8T16A 5.0*5.0*1.4 3.1 6,800 7,500 3,700-7,000 60 120 CRI=83
  6,400 7,000 2,600-3,700
  STW8T36B 5.0x5.0x1.4 3.2 5500  2,600-8,200 60 120 CRI=80
  STW9T36B 5.0x5.0x1.4 3.2 5000  2,600-8,200 60 120 CRI=90
  STW8Q14BE 5.6*3.0*0.9 3.2 11700  2,600-7,000 100 120 CRI=80
  STW8Q2PA 5.6*3.0*0.9 3.2 8500  2,600-7,000 100 120 CRI=80
  STW0Q14A 5.6*3.0*0.9 3.2 5200  4,700-8,200 60 120 CRI=68
  STW0Q2PA 5.6*3.0*0.9 3.2 10,500  4,700-7,000 100 120 CRI=68
  STW9Q14B 5.6*3.0*0.9 3.2 8500 10500 2,600-4,200 100 120 CRI=90

  TOP VIEW LED